Protest tegen nieuwe gasboringen in Midden-Brabant • Tilburgers.nl

Date:  Comments: 0 - Permalink

Please follow and like us:

Bewoners, de Brabantse Milieufederatie (BMF) protesteren tegen nieuwe boringen voor de winning van meer aardgas in Loon op Zand. Onder de noemer ‘No fracking way’ roept de Brabantse Milieufederatie op om de zienswijze die zij indient tegen de plannen mede te ondertekenen. Dat kan via de website , of via www.brabantsemilieufederatie.nl/…. Ondertekenen kan nog tot 30 juli 2018, 16.00 uur.

Vorige maand diende de Brabantse Milieufederatie samen met Natuurmonumenten en 167 bewoners een vergelijkbare zienswijze in tegen de gaswinning in Waalwijk Noord.

Met deze stellingname tegen het boren naar schaliegas sluiten zij zich aan bij de gemeenten Waalwijk, Heusden en Bergeijk, die eerder al met een motie protest aantekenden tegen het plan van het ministerie van Economische Zaken en Milieu. De raad van gemeente Tilburg heeft al in 2013 een motie aangenomen waarin zij zich uitspreekt tegen schaliegas; destijds op verzoek van de gemeente Boxtel, dat zich toen eveneens verzette tegen boringen op haar grondgebied.

Lees ook:

Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes is van plan het bedrijf bedrijf Vermilion Energy Nederland  uit Harlingen een vergunning te geven om van nu tot 2026 aardgas te gaan oppompen door middel van ‘fracking’ op meerdere locaties in Noord-Brabant, ondanks dat gemeenten en de provincie hier tegen zijn.

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen fors terug te dringen. En sinds 1 juli dit jaar mogen er geen nieuwe woningen meer opgeleverd worden met een aardgasaansluiting.

Selçuk Akinci, directeur Brabantse Milieufederatie: “Nederland moet in rap tempo van het gas af. In dat licht is het een onbegrijpelijk signaal dat Vermilion nu toestemming krijgt om nog eens grote hoeveelheden gas op te pompen uit de bodem.”

Winning Schaligas – Afbeelding: afp/cuadrilla

De gaswinning leidt tot tal van veiligheidsrisico’s. Op de locatie waar Vermilion wil boren komen diverse breuken in de ondergrond bij elkaar. Door juist op die plaats te boren naar gas en gebruik te maken van ‘fracking’ ontstaat het risico op aardschokken, aardbevingen en bodemdaling.

Dat dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en schade aan onder andere woningen is inmiddels al ruimschoots aangetoond in de provincie Groningen. En juist omdat eindelijk het besluit is genomen om in Groningen te stoppen met het oppompen van aardgas, wil de Nederlandse regering andere, nieuwe aardgasvelden onderzoeken.

Ook natuur en milieu kunnen de dupe worden van de gaswinning. Het winningsgebied is een uitloper van het cultuurhistorisch waardevolle Natura2000-gebied De Brand. Gaswinning kan een negatief effect hebben op de grondwaterstand, waardoor de natuur in de omgeving verdroogt. Ook de zuurbehandeling van de boorputten kan de natuur schaden.

“Vermilion heeft geen smetteloze reputatie,” vertelt de Milieufederatie in haar persbericht. “Vorig jaar nog vond bij de winning in Loon op Zand een incident plaats waarbij schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Het Openbaar Ministerie is hiernaar inmiddels een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Ook vorig jaar liep er al een strafrechtelijk onderzoek naar Vermilion omdat het bedrijf fors meer gas uit de grond haalde dan de vergunning toeliet.”

Deel het bericht:

Please follow and like us:

About admin

Highlighted News:

Sorry, no posts matched the criteria.
Sorry, no posts matched the criteria.
Sorry, no posts matched the criteria.

No Comments

Be the first to start a conversation

Leave a Reply